By the Trikāya Translation Committee.

The Mantra for Totally Pacifying Eye Diseases

The Mantra for Totally Pacifying Eye Diseases


 

TADYATHĀ/ RUTIDE PHU REDHIRA AKSHI PHU RUDHARI BIGALE PHU BĀTE PHUH ACHALE PHUH TAMTE PHUH MAMSA DUMDUBHI PHU PADMA AKSHI PHU PADMA MAHĀPANDA HARINĪYE PHU SVĀHĀ

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Diệu Tướng Quan Âm cầm hoa sen | Shop văn hóa phẩm phật giáo phong thủy

%d bloggers like this: